فلنج استنلس استیل

فلنجهای کلاسهای ۱۵۰-۳۰۰-۴۰۰-۶۰۰-۹۰۰-۱۵۰۰-۲۵۰۰ فلنج تخت استیل ۳۰۴ کلاس ۱۵۰ فلنج تخت استیل ۳۰۴ pn16 فلنج تخت استیل ۳۰۴ فلنج تخت استیل ۳۱۶

دریافت کاتالوگ